Apho Logo


Wahrnehmen heißt leiden.


 Aristoteles